அண்மைக் காலமாய் இங்கு வரவே

அண்மைக் காலமாய் இங்கு வரவே
உண்மை இதுவே ஓராற் றானுமே
இயல  விலைய தியங்கா மென்பொருள்
அயர்ந்து விட்டேன்! அத்தடை நீங்கிக்
குறித்துவா  ராமல் குறும்பணி நுழைவே
இனிவர இயலுமோ துணிவால்
முனைவேன் முடியுமோ அறியேன் நானே.

குறும்பணி = குறும்பு+ அணி
குறும் + பணி என்றும் பிரியும்

asiri–For some time, even with the correct password,  I could not enter , publish or edit!

A circle appeared on the screen and kept rotating. Did not admit me.

Since there was not much time available to rectify this error,  I just abandoned this site.

This morning, the site appeared by itself when I was doing other work.  I was presented with   create post facility.  I have made use of it and wrote this poem. This is  AsiriyappA.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s