கெத்துதல்

Originally Posted by bis_mala View Post

உயிர் எழுத்தில் தொடங்கிய ………………. பின் உயிர்மெய் முதலாகி விட்டன:
.

எத்துதல் – கெத்துதல் to cheat, defraud.

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s