ஏணி

உயிர் எழுத்தில் தொடங்கிய….

உயிர் எழுத்தில் தொடங்கிய பல சொற்கள், பின் உயிர்மெய் முதலாகி விட்டன:

எடுத்துக்காட்டு:

ஏணி — சேணி.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s