மலேசிய யானைகள்

இப்போது மலேசிய யானைகள் பற்றி…….

யானை

கோலலம் பூர்நகரின் கொஞ்சமப் பால்செல்ல
கோல இயற்கையே கொஞ்சுசர — ணாலயத்துள்
யானைகள் பற்பல யாரும் மகிழ்வெய்தக்
காணலாம் காண்பீரே சென்று.

அண்மையில் இம்மலை நாட்டில் அமைத்ததுவாம்;
உண்மை! உயிர்களைக் காத்திடும் — தண்மையினால்
ஆனைக் கரண்செய்தார் அம்முயற்சி நாம்புகழ்வோம்
கூன்படாக் கொள்கை இது.

ஆனைகளை நாம்காக்க ஆனைமுகன் காக்கநமை!
வான்கதிரைப் போல வளர்ந்திடுக — மேனிலைக்கு!
பானை வயிறன் பரந்த அருட்கொடையால்
யானும்நம் பாவலரோ டிங்கு.

தனியருளைப் பொழிவாய்…

அட்டகாசம் செய்தனவாம் ஆனைக் கூட்டம்,
அதுபற்றித் தொலைக்காட்சிச் செய்தி கேட்டேன்!
ஒட்டிவனம் உள்ளசில சிற்றூர் மக்கள்
உள்ளபடி பலதுன்பம் உழன்ற காட்சி!
முட்டிபொரு பையனையும் கொன்ற தாக,
மூதாட்டி அழுவதையும் கண்டேன் அந்தோ!
தட்டிநமைக் கழிக்காமல் தண்மை பெய்து
தனியருளைப் பொழிவாய்நீ பிள்ளை யாரே!

 

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s