எளிய சிந்தனைதான்

(a reply to chinnakaNNan)

 

எளிய சிந்தனைதான் — அதைப்

பதிய முனைந்த பதங்களிலே

வலிய வந்தசில –கடின

வளியின் வீச்சை விளைத்தனவே.

கழறும் குறிப்புகளால் — அந்தக்

கடினம் சிறிதே குறையுமென்றால்,

குழையும் இளங்காற்றாய் — அது

குளிர்ந்து விரிந்திட மறுத்ததுவோ?

பாலை வனம்வீசும் — அந்த

மணற்புயல் தன்னை மையமிட்டு

நாலின் மிகுபாக்களை – நீங்கள்

நன்கு புனைந்திட வேண்டுகிறேன்

 

Quote Originally Posted by chinnakkannan அந்தியில் நன்றாய் விழுந்து புரண்டிடும் அது குப்பை கூளங்களில் விழுந்து புரள்வதாகக் கேட்டிருக்கிறேன். அது ஏன் அப்படிச் செய்கிறது?

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s