திரிகடுகம் commentary to a stanza

This poem is from the ancient book “thirikadukam”.

கொண் டொண்பொருள் செய்வல்என் பானும்
பரந்தொழுகும் பெண்பாலைப் பாசமென் பானும்
விரிகட லூடுசெல் வானும் இம்மூவர்
அரிய துணிந்துவாழ் வார்.

1. பிச்சை வாங்கிப், பணக்காரன் ஆவது அரிது;
2.பரத்தையிடம் பாசம் ஏற்படுவது அரிது; (அவள் பணத்துக்கு நடிப்பவள். பாசம் பணத்தின்மேலதாம்.)

3.கடலூடு சென்று மீள்வது அரிது;
அரிய இவற்றுள் ஈடுபடுவோர், துணிவு கொள்ளத்தகாத இடத்துத் துணிவு கொள்கிறவர்கள்.

அங்ஙனம் துணிதல் ஆகாது என்பதாம்.

இதுவே இதன் பொருள்.

பிச்சை வாங்கியே பணக்காரன் ஆகிவிடலாம் என்று நினைக்கிறாயா? அது நடக்காது; (ஆகவே உழைத்துப் பணம் ஈட்டு);

பரத்தை உண்மைப் பாசம் தருவாள் என்று கனவு காண்கிறாயா? அது நடக்காது; (ஆகவே கற்புடைய மங்கையை மணந்து வாழ்க )

பெருங்கடல்மேல் பயணம் செய்து மீண்டுவிடலாம் என்று நினைக்கிறாயா? அது நடக்காது; (ஆகவே பயணம் போனால், உயிருக்கு ஆபத்து உண்டாகும்படி போகாதே).

நடக்காது என்ற ஒவ்வொன்றும் ஒருகால் நடக்கலாம்; அது உனக்கு வாய்க்கும் என்பது என்ன திண்ணம்?

நல்ல உறுதியான பயன் விளையத்தக்க காரியங்களில் ஈடுபடு என்பது அறிவுரை.

அந்தப் பாடல் நல்லாதனார் இயற்றிய திரிகடுகம் என்ற நூலில் உள்ளதாகும்.

சங்க- (அல்லது சங்கம் மருவிய காலத்து )ப் புலவர் நல்லாதனார் இயற்றியது.

Advertisements
This entry was posted in poems I enjoyed. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s