“ஓடை” கவிதைக்கு விளக்கம்.

அருஞ்சொற்பொருள்

மேல் இடுகையில் உள்ள ஓடை என்னும் கவிதைக்கு விளக்கம்.

(டென்னிசனின் ஆங்கிலக் கவிதையை ஒட்டியது )

பணிவான : மெல்ல அமைதியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஓடை, தனக்குப் பணிவு காட்டுகதாகக் கூறுவது கற்பனை

பைய நீ கடலுக்கு ஏகு= மெதுவாக நீ கடலுக்குச் செல்க; அணி குளிர் ஒடை = அழகிய குளிரோடையே!

நல்லோடை = நல்லோடையாய்;

கரையோர மரம்க லங்கும்! – இங்கு கவிஞன், ஓடை மரத்தையும் அழைத்துச் செல்லாமல் தானே ஓடுவதனால், மரம் கலக்கம் அடைவதாகக் கற்பனை செய்கிறான்.

வெண்தளிர் : இது “ஆஸ்பன்” (aspen) என்ற ஒருதளிர் வகை; வெண்மை நிறமுடையது.

அலங்கும் =” கவலைப்படும்.” (Tennyson: to quiver). பிரிவு ஆற்றாமை காரணம். alangku-tal 1. to move, shake, swing, dangle, to be in motion; 2. to be agitated in mind, troubled.

துடித்தது எனில் மிகையாம்.

முரலும் = ரீங்காரம் செய்யும்; மருங்கில் =( உன்) பக்கத்தில் அல்லது அருகில்.

ஆயிரம் ஒளியாய் = ஆயிரம் அல்லது பல இடங்களில் தோன்றுவது;

எல்லோன் = சூரியன்.

அடிகள் இங்கு அகல்வேன் அல்லேன் = என் காலடிகள்
எடுத்துவைத்து இங்கிருந்து உன்னுடன் வரமாட்டேன்.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s