அறியாரோ


அறியாரோ இப்போ தறியேன்நான் என்றே
குறியாது கோலெடுத் தாட்டி —சிறியோன்போல்
நேராய் மிரட்டுகிறார் , தீரா அறியாமை
பாரோர் அறியாப் படிக்கு.

பூனை எலிபிடிக்கும் — ஆனால்
புன்கொசு நம்மைக் கடிக்குமன்றோ
ஆனை பளுசுமக்கும் – ஆயின்
ஊளை நரிநமக் கென்னசெய்யும்?

பண்பு நெறியில் பரிவே அனைத்துக்கும்
மண்புக்கு மாயும் வரை.

Notes

புன்கொசு = புன்மை+ கொசு, இழிந்த கொசு
மண்புக்கு மாயும் வரை = till one is buried or till one’s life ends.

தின்னவரும் புலி தன்னையும் வணங்கு, அது அன்னை பராசக்தி அவ்வுருவாயினள் ‘என்றல்லவா’ முண்டாசுக் கவி சொல்கிறார்! அவர் தத்துவத்தின் எல்லைக்கே போய்விட்டார்.

யானைதான் உணராமல், அவருக்கும் உலகுக்கும்
பாதகம் செய்துவிட்டது. அதையும் மன்னித்துவிடு என்பவர் அவர்.

வெண்பா:

பூனை குரங்குநாய் புண்ணியம் பூத்துயர்ந்த
ஆனை குதிரையோ டத்தனையும் — மானுமே
பூமியில் நல்வாழ்வு பொங்கிட வாழ்வாரை
ஆமுயர்ந்து வாழ்க அவை.

புண்ணியம் பூத்துயர்ந்த– புண்ணியம் விரிவடைந்து அதனால் உயர்ந்த;

பூனை குரங்குநாய் ஆனை குதிரையோ டத்தனையும் = இவையும் இவைபோல்வன பிற எல்லா விலங்குகளும்;

பூமியில் நல்வாழ்வு பொங்கிட வாழ்வாரை = இவ்வுலகில் நல்ல வாழ்வும் செல்வம் பொங்குதலும் கொண்டு வாழ்பவரை ;

மானுமே = ஒக்குமே; ஆம் = உண்மை;

உயர்ந்து வாழ்க அவை = அவை நன்கு வாழ்க என்றவாறு.

மானுதல் = ஒத்தல்; மானுமே = ஒக்குமே, சமமாமே என்பது. ஆம்= ஒப்புதல் குறிப்பு.

பூனை குரங்கு முதல் எல்லா விலங்குகளும் தமது இயல்பான அறிவுடன் நடந்துகொள்வனவே தவிர, மனிதனைப்போல் தீயவை (இந்தியன் பீனல் கோட் என்னும் தண்டனைச் சட்டத்தில் சொல்லப்பட்ட குற்றங்களையும் ஏனைப் பாதகங்களையும்) செய்வன அல்ல. அவை வாழ்க என்று வாழ்த்துவது இப்பாடல்.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s