ஒரு தோட்டத்துப் பூ

Reply with quote Edit/Delete this post Report Post


ஒரு தோட்டத்துப் பூ.

தோட்டத்தில் மலர்ந்திருந்தேன்

தொட்டிட வந்தாய் தோழி

காற்றென அசைத்தாள் என்னைக்

காத்தனள் கொஞ்சநேரம்;

ஆட்டமோ என்னைக்கண்டே

அசையாதே என்றவாறு

பூட்டினாய் விரல்கள் என்மேல்;

பூவெனைப் பறித்தேவிட்டாய்!

வருடினாய் விருப்பம்போலே

வகைகெட மாட்டிக்கொண்டேன்

நெருடினாய் நிமிர்த்திமோந்து

நேர்ஒரே முத்தம்தந்தாய்!

குருடனே என்றேவையக்

கொதித்திட வலிமையில்லை.

மருள்தரக் கசக்கிப்பின்னே

மாய்ந்திடக் களைந்திடாதே!

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s