கொழும்பில் தமிழர்கள் எண்ணிக்கை

கொழும்பில் தமிழர்கள் எண்ணிக்கை கொண்டால்
அழும்புசெய் வோரை அடக்கிடலாம் — விழும்புலிகள்

சேர்ந்தியங்கும் செய்கைபச் சேசொன்னான் இவ்விதம்!்
ஊர்ந்துவரும் இன்னல் உருக்குலையும்— தேர்ந்தமொழி

இந்தவொரு கட்டளை என்றுகை தட்டினர்!
தந்தேய மக்கட்கோ இந்தவிடர்? — சொந்தமற?

இந்த இடர்களை ஏற்படுத்தல் கூடாதென்(று)
எந்தப் பெருநாட்டின் தோழரும் — முந்திவந்து

சொல்லவே இல்லையோ! சோர்வுறுத்தும் சோகமே!

அல்லதைச் செய்யும் அகத்தியமும் — இல்லையன்றோ
நல்லதைச் செய்தந்த நாட்டை நடத்தினால்?

மெல்லவே மேவும்நாள் எந்நாளோ!—நல்லறிவும?்
செல்லக் கிளி நீயே சொல். ் (13 lines).

குறிப்புகள்:

அகத்தியம் = அவசியம்.

இது இந்தச் செய்தியைப் பற்றிய பாடல்: Census of Tamils in Colombo.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s