மதுவிலக்கு ……

மதுவிலக்கு

மண்ணுலகின் நாடுகளில்
மது விற்பனை இலா நாடு
எண்ணிடலாம் விரல்விட்டே!
இதுதானே உள்ள நிலை.

விற்பனைக்கு உளதெனினும்
வேண்டிமது அருந்திடுவோர்
சிற்சிலரே பிற இனத்தில்!
செந்தமிழ் நாட்டினிலே :

மதுவினால் உருக்குலைந்தோர்
மா நிதியம் இழந்தவர்கள்,
முதுமைவரை மனைவியரை
மொத்திமொத்தி எடுத்தவர்கள்

பல்லோரோ ஆகையினால்
பயனில்லா மதுவொழிக்க
உள்ளகட்சிக் காரர்கள்,
ஓங்கிடவே குரல்கொடுத்தார்?

தமிழரிடை மட்டுமிந்த
தலைதடு மாற்றமென்ன?
எமக்கது வேண்டாவென்றே
ஏன் ஒதுங்க இயலவில்லை!

பிறர்போல் குடிக்காமல்,
ஏனிருக்க முடியவில்லை?
பிறர்போல் அளவருந்த
ஏனிவர்க்கு முடியவில்லை?

அரசியல் பேசுவோனும்
அரசும் காவலரும்
பிறரும் உரைக்காமல்
பிழைக்க அறியாதவனோ?

இலங்கைத் தமிழர்
——————-
இலங்கைத் தமிழர் இவரல்லர் ; உண்மை
விளங்க உரைத்த விதத்தால் — நலங்கண்டோம்
ஈழத் தமிழ்வழக்கு இன்றுண்மை பைந்தமிழ்த்
தோழரா ரூரர் துணிபு.

விழும் உடை
விழுமுடை ஆயென்ன வெற்றுடல் என்ன
முழுதேய்ந்த மூடிழைகள் என்ன — நழுவுடையில்
நாட்டை வலம்செய் நடிக நாரியர்க்குக்
கோட்டையும் கூப்பாதோ கை.

முன் நம்பிக்கைகள்
———————–

முன்னர்தாம்் பதிந்துவைத்த நம்பிக்கைகள்
முறித்துவிட முடியாத கருத்துப்பாறை
எந்நேரம் எக்காலம் கடந்த போதும்
இனிதென்று தாம்கருதும் வாழ்க்கைப் பார்வை
இன்னபிற கொண்டழியும் மூளைக் காரர்
இருக்கின்றார் இப்புவியில் இவர்கள் தம்மை
உன்னுங்கால் வீண்வேலை திருந்து மாறே
உழைத்திடவே எண்ணுவதாம் உணர வேண்டும்.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s