அழிச்சாட்டியம்.

அழிச்சாட்டியம்:

அழி > அழித்து (வினை எச்சம்) > அழிச்சு ( பேச்சுத் திரிபு).

ஆடு > ஆட்டு (பிறவினை).

அழிச்சு+ஆட்டு+இ+அம் = அழிச்சாட்டியம்.

அழி + சாட்டு = அழிச்சாட்டு, இ, அம் என்று முடித்தலும் ஆம்.

இதனைப் பின் விளக்குவோம்.

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s