சடலம் சிந்தனை.

அடு  :  சுடு. 
இவற்றின் தொடர்பு?

அடு > ஆடு  (ஆடுறு தேறல்). (விலங்கு அன்று).
சுடு > சூடு.

சுடு > சுடல் > சுடலை.
சுடு – சடு – சடல் – சடலம்
அல்லது
அடு >சடு> சடல் > சடலம்.

ஆய்வுக்குரியது.

பாவாணர் யாது கூறினார்?

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s