நலமா என்றவருக்கு

நலமே நலமறிய ஆவல்;கேட்  டீரெப்
புலமேநீர் போய்விட்டீர் பின்பு  —பலநாளும்
வாய்திறந்து நற்சொல் வழங்காது நின்றார்முன்
நீர்தாம்  நெறிசிறந்  தீர்
 
Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s