ஏடகம் – தொடர்ச்சி

ஏடு +அகம் = ஏடகம் என்று வந்ததென்றும்  ஏட்டகம் என்று வரவில்லை என்றும் கண்டோம. ்ஆனால் மேடு+ஊர் = மேட்டூர் என்று வந்தது. இது இங்ஙனம் அமைந்ததால், ஏடகம் என்ற சொல் தவறாய் அமைந்ததென்று முடிவு செய்துவிடமுடியாது. சொல்லாக்கத்தில் சொற்புணர்ச்சி விதிகள் சில வேளைகளில் பின்பற்றப்பட்டும் சில வேளைகளைல் பின்பற்றப்படாமலும் இருப்பதைப் பல சொற்களை ஆய்ந்து தெளிந்துகொள்க.

ஏடகம் என்பதில் டகரம் இரட்டிக்காதது போலவே,  காக்கைபாடினி  என்ற பெயரிலும் பாடு+இன்+இ என்ற புணர்ச்சி பாட்டினி என்று வரவில்லை.பாடினி என்றே வந்ததென்பதையும் காண்க. ஆயின் இஃது பாடு என்ற வினைச்சொல் விகுதி பெற்றுப்   பெயராயிற்று என்று வேறுபடுத்தி அறியப்படலாம்.

ஆடு+ அகம் = ஆடகம் என்ற புணர்விலும் டகரம் இரட்டிக்கவில்லை. இங்கு ஆடு என்பது ஆடுதல் குறிக்கும் வினைச்சொல். இது ஆடு என்ற விலங்கினைக் குறிப்பதாயின் ஆட்டகம் என்று   தான் வரும் என்று அறிக.

சிந்தனை தொடரும்.

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s