ஏடகமா ஏட்டகமா?

சில புணர்ச்சி விதிகள்:

ஏடு+அகம் = ஏடகம். இக்கூட்டுச் சொல்லில் டகரம் இரட்டிக்காமல் ஏடகம் என்றே வந்ததென்பதைக் கவனிக்கவேண்டும். ஏட்டகம் என்று வரவில்லை.

ஏடகம் என்பது இப்போது திரு ஏடகம் அல்லது திருவேடகம் என்று வழங்குகிறது. திருஞான சம்பதந்தர் "அந்தணர் வாழ்க" என்றெழுதி மதுரையில் வைகையில் விட்ட ஏடு, ஆற்றில் எதிர் நீந்திச் ெசன்று. இந்தத் திருவேடகத்தில்தான் குலச்சிறையாரால்் மீளப்பெறப்பட்டதென்பதை அன்பர்கள் அறிந்திருக்கலாம். இவ்வரலாறு பெரியபுராணத்திற் சேக்கிழாரால் கூறப்படுகின்றது.. மதுரையிலிருந்து 12 கல் தொலைவில் திருவேட்கம் உள்ளது. குலச்சிறையார் பரியின்மீது இவர்ந்து இவ்விடத்தை அடைந்தாரென்பர்.

ஆனால் காடு + அகம் = காட்டகம் என்று வரும்.

சொல்லாக்கத்தில் இவ்விதி பின்பற்றப்படுவதில்லை என்பது தெளிவு.

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s