இலங்கைத் தமிழர

இந்தப் பாடல் ஆரூரன் அவர்களின் இடுகை பற்றியது:

http://www.unarvukal.com/forum/index.php?showtopic=5862#

பாடல்:

இலங்கைத் தமிழர் இவரல்லர் ; உண்மை
விளங்க உரைத்த விதத்தால் — நலங்கண்டோம்
ஈழத் தமிழ்வழக்கு இன்றுண்மை பைந்தமிழ்த்
தோழரா ரூரர் துணிபு.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s