யானறியேன்

காதில் விழுந்த கழறுரைகள் பற்பலவே
ஏதிவற்றுள் யானறியேன் மெய்யென — ஓதுபவர்
தங்கட்சிச் சாய்வாகத் தாளங்கள் போடுவரேல்
மங்கினரே மாண்பும் இலர்.
Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s