கற்பவை கற்ற

கற்பவை கற்றுவெண் பாவிலே காவியங்கள்
பொற்புற இங்குப் புனைதிறனார் — சிற்பியர்

மீண்டுந்தம் பொன்னேரம் மேலும் களைகிலார்
ஈண்டுப் பெறுவதொன் றில்?

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s