அங்கோர் தமிழன் துடிப்பவன் என்றால்

அங்கோர் தமிழன் துடிப்பவன் என்றால்
துடிப்பதும் என்நெஞ்சமே!
எங்கோ தொலைவில் நடப்பதன்றே கொடி
ஏதோ இணைந்ததுண்டே.

நல்ல உணவினை நான்பெறும் போதினில்
நானவனை எண்ணுவேன்;
சொல்லவும் நாவிலோர் சூழ்வலி இல்லையேல்
உள்ளில்கண் ணீர்வடிப்பேன்.

தேடியும் துணியே அணிந்திடக் கிட்டாத்
திகைக்கும் தமிழனென்றால்
ஆடையொன்றே போதும் அலங்காரம் ஏனேன்?
அதனைத் துறந்திடுவேன்!

குண்டு துளைத்தே இறந்தான் தமிழனே
என்று நிகழ்வறிந்தால்
அன்று சரிந்தேன் அடுத்துயிர் மீளுவேன்
நின்று சமர்புரிவேன்.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s