வாஸ்துபவ:

வாஸ்துபவ :      வ:ய்த்து பாவகம் (பாவின் உட்பொருள் வாய்க்கப்பெற்றேன்). பாடற்பொருள் அறிந்தேன். இதில் வாய்த்து என்பது வினைமுற்று.

வாய்த்தது = வாய்த்து.  மலையாள மொழியில் வினை எச்சங்கள் வினை முற்றாக வரும். பண்டைத் தமிழில் எச்சவினை முற்றுவினையாய் வந்தது.

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s