அழகிய ஆரிய மலருடன்
அழகிய ஆரிய மலருடன்

அழகிய ஆரிய மலருடன்
பழகிய பையனவன்
எழுதிய காதல் வரிகளிலே
ஒழுகிய இன்பத் தேனுண்டு
மெழுகென உருகினாயோ இனியவளே!

எழுகென நிமிர்ந்து நோக்குமுன்
கழுகெனப் பறந்துவிட்டான்! தலை
முழுகிவிடு நீயவனை!
அழுகிய நெஞ்சனவன்.

உழுவலன்பு உவந்துபோற்றும்
ஒருவன் பின்னே வருவான்:
நழுவாது பற்றிக்கொள் – பயில்தொறும்
நயந்தரு நன்னூல் அவனாவான்.

வானிடை நிலவென மலர்ந்து
மீனிடை வலம்வருவாய் அவனுடன்!
தாரகை நீ! சிறகடிக்கும்
தருணம் உனக்கிலையேல் யாருக்கு?
இன்ப வருத்தமெலாம் தீரும்
இனிய பரிசும் வந்து சேரும்.
வாழ்க.

வெங்கா என்பார் எழுதிய கவிதையிலிருந்து அமைக்கப்பட்ட பாடல்:

தானுரியத் தானுரியத் தன்னுள்ளே தானுமில்லை
வானுயர்ந்த இம்மெய் வணங்காதார் — நான்வதங்க
என்னை நறுக்கியே இட்டுக் கறிமணக்க
உண்ணுவார் ஏப்பமிடு வார்.

உரிக்க உரிக்கவே ஒன்றில்லை உள்ளே
மறுக்கொணா மெய்யுமா றாதே — கறிக்கே
நறுக்கி வதக்கியே நாமணக்க உண்ட
வெறிக்கேப்பம் விட்டார் விரைந்து.

வெறி என்ற சொல்லை விட்டுவிடாமல் பற்றி எழுதப்பட்டது.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s