அந்நியன்

அன்னியன் அல்லது அந்நியன் என்பதும் மிக்கத் திறமையுடன் அமைக்கப்பட்ட ஒரு சொல் என்பது நன்கு தெரிகிறது.

இலக்கணத்தைப்
படித்து, எல்லாவற்றையும் இலக்கணப்படியே ஆய்ந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும்
என்று சொல்வாருளர். எல்லாம் அப்படியே அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லவோ அவ்வழி
மாறாமல் சென்று கண்டுபிடிக்க முடியும்? திருடன் எப்போதும் தலைவாசல்
வழியாகவே வருவதில்லை. அதுபோல் சொல் அமைத்தவர்களும் பல குறுக்குவழிகளைக்
கையாண்டிருக்கிறார்கள்.

அல்+ நீ +அன் = அன்னியன். (நானும் நீயும் அல்லாத பிறன்,) நீ என்பது நி என்று குறுக்கப்பட்டது.

இதில் அல் என்பது, அயல் என்பதன் குறுக்கமாகவும் அல் என்ற அன்மைப் பொருள்தரு சொல்லாகவும் இரண்டு நன்மைகளைச் செய்கிறது.

இங்கு பழம்+ நீ என்பது பழனி என்று மாறியதாகப் பற்றாளர் அல்லது பத்திசெய்வோர் கூறுவதில், நீ என்பது நி என்றே குறுகியது.

அன்னியன்> அன்ய.

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s