தொட்டில் கிடைத்ததெங்கே

தொட்டில் கிடைத்ததெங்கே தூங்கி விழித்ததெங்கே
கட்டில் உறக்கம் "கழட்டிவிட்டு" — தொட்டிலுக்குள்
சென்றதெப் போது? சிறுபையன் போல்மகிழ்ச்சி
கொண்டிருந்த தெப்போது கூறு.

என்ன திருவெங்கா எந்த ஒலியுமில்லை
பன்னிப் பழகும் பசுந்தமிழ் —  உன்னியொரு
நல்லவிவ் வீற்றடியில் நல்வெண்பாச் செய்திடுவீர்:
"எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை".

இடுகால் எவர்க்கும் இடந்தெரியா விட்டால்
கடுகால்  பயனுண்டோ உண்டோ  — படுகால்
கெடுகாலம் பட்டே யடிதடு மாறி
வடுமாறா  தீமை வரும்.
( This was rewritten for one Vengkaa)

===========================================

எப்பொருள் ஏதொன்றே ஆயினும் எண்மையாய்
அப்பொருள் கூறுதற்கு வெண்பாவே — கைப்பொருளாம்
ஆதலின் வெண்பா அமைப்பீர் அதற்கொன்றாய்ச்
சேர்தலும் ஆகும்காண் சீர்.

வெங்கா அவர்களே எங்கேபோய் விட்டீரோ
மங்காத் தமிழ்ப்பா மணிப்போட்டி — பங்குபற்ற
பாட்டுக்கள் கட்டியே பார்த்துக்கொண் டுள்ளீரோ
கூட்டினின்று கூவிவரு வீர்!

புவி மன்னராக இருந்தாலும் – ஒரு
கவி மன்னராகப் பொருந்தார்க்குப்
புகழ்தான் ஏது? – மனப்
பொலிவுதான் ஏது?

உணர்வுகள் தளத்தின்
ஒண்கவிக் களத்தில்
போட்டியிற் புனைந்து
பாட்டுடன் முனைந்து
பணக்கிழி பெறுவீர்
மனமகிழ் வுறுவீர்.

விழைவீர் கவிதை நுண்கலை
விளைப்பீர் அழியாப் பண்களை!
கவிமிகப் பொழிந்து

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s