நக்கத்திரம்

நக்கத்திரம்

நகு+அ+திரம்.= நக்கத்திரம்.

நகு+அம் = நக்கம் என்பது, பகு+அம் = பக்கம் என்பது போன்றது.

இதேபோல், நகு+அ= நக்க என்று வரும். "அ" என்பது ஒரு புணர்ச்சி எழுத்துப்பேறு. திரம் ஒரு விகுதி.

நகுதல் = ஒளிவிடுதல் என்ற பொருளும் உள்ளது.

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s