சாராதணம் > சாதாரணம்.

மக்களில் சிலர் அரசியல் அதிகாரம் உடையவராய் அரசனாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவையில் இடம்பெறுகின்றனர். சிலர் புலமை காரணமாய் புலவர் அவையில் உறுப்பியம் உடையோராய் உள்ளனர். இவ்வகையில் இல்லாமல் வெளியில் நிற்பாரை "சாராதணர்" என்றனர். இங்ஙனம் உள்ள விலங்குகளும் உள. சில நாய்வகைகள் உயர்ந்தவையாய்க் கருதப்படுகின்றன. ஆனால் தெருவில் அலையும்  நாய்வகையை "சாராதணம்" என்போம். அது உயர்ந்த வகையில் சாராதது. ஆனால் பூனை முதலியவற்றை நோக்க இந்த உயர்வகைக்கு அண்மையில் இருக்கின்றது.
ஆகவே சாராது அணவுவது. இதற்கு "அணம்" என்ற பின்னொட்டு மிகப் பொருத்தமானதேயாகும்.

இந்த சாராதணம் என்ற சொல் பின் சாதாரணம் என்று திரிந்தது. எப்படி? மருதை என்ற சொல் மதுரை என்று திரிந்ததுபோல. மருதம் சார்ந்த நகர் மருதை. இப்படி எழுத்துக்கள் ஒன்றன் இடத்துக்கு இன்னொன்று மாறியமைந்த  சொற்கள் பலவுள. இது இன்னும் பேச்சுவழக்கில் படிக்காதவரிடம் வழங்குகின்றது, இப்படிச் சில சொற்களை அகரவரிசைகளிலும் இலக்கணநூல்களிலும் காணலாம். (மதுரை என்பது மதுரம் என்ற சொல்லில் இருந்து பிறந்ததாய்ச் சிலர் கதைப்பர். அவர் அறியாதவர்).

சாராதணம் > சாதாரணம்.

இந்தச் சொல்லைச் சமஸ்கிருதம் மேற்கொண்டது. ஆனால் இது இந்தோ ஐரோப்பிய மொழியில் இல்லை.
எனவே தமிழ் அன்றி வேறன்று.

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s