பர+பர = பரஸ்பர

பரத்தல் என்ற தமிழ் வினையடியாய்ப் பிறந்த சொல் தான் "பரஸ்பர" என்பது.
பரத்தல் – தொலைவிடங்களுக்கும் விரிந்து சென்று இருக்கும் அல்லது மேலும் விரியும் நிலை.

சங்கதமொழியிலும்
பர என்ற சொல்லுக்கு far , distant , remote (in space) , opposite ,
ulterior , farther than , beyond , on the other or farther side of ,
extreme ; , superior or inferior. என்றெல்லாம் பொருள் கூறப்படும்.
தமிழிலும் இதே பொருள்தான்.

சங்கதத்தில் மேலும் previous (in time)
, former ; ancient , past ; later , future , next ; following ,
succeeding , subsequent ; final , last ; exceeding (in number or
degree) , more than ; better or worse than என்றும் விரியும்.இவை
பயன்பாட்டின்மூலம் விரிவடைந்த பொருள்பாடு ஆகும்.

வினைச்சொல்
தமிழில் உள்ளதாலும் சங்கதமொழி கலவைமொழியாதலும் இளைய பேச்சுவழக்கில்
எக்காலத்திலும் இருந்திராத ஒரு மந்திரமொழியாதலும் பரஸ்பரம் என்ற சொல்லின்
வேர் தமிழிலேயே உள்ளது என்போம்.

ஆனாலும் பரஸ்பரம் என்பது சங்கதச்சொல்.தமிழ் மூலங்களிலிருந்து சங்கதத்துக்கு ஆக்கப்பட்ட சொல். mutual என்ற பொருளுடையது.

பர+பர = பரஸ்பர

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s