உலாவம் > லாவம்

தமிழில் காலாடுதல் என்றால் செல்வச்செழிப்பில் திரிந்து இன்புறுதல் என்று பொருள்.

"காலாடு போதில் கழிகிளைஞர் வானத்து" என்ற பழம்பாடலடியில் இப்பொருளைக் காணலாம்,

அதேபோல், "உலாவல்" என்றாலும் செல்வச்செழிப்பில் உலாவருதல் என்று அணியியல்முறையில் குறிப்பதாகும்.
பணம்கூடிப்போய் உலாத்திக்கொள்கிறாள் என்றும் செல்வதுண்டு. வெற்றி உலாவந்த மன்னர்கள் பெரும்பாலும் பிறமன்னர்களின் செல்வங்களைப் போரிட்டு வென்று கொண்டுவந்தவர்கள் ஆவர். அவர்களுக்கு ஏற்றமான அந்நிலையில் பரணியும் பாடப்பெற்றது. "உலா"வும் பாடப்பெற்றது

உலாவு+அம் = உலாவம் > ்லாவம் > லாபம்.

தமிழர் "லாவம்" என்பர். இது ஒரு தலைபோன பேச்சுவழக்குச் சொல்.

பண முடக்கத்துக்கு எதிர்மறையான நிலையே உலாவும் நிலை. பணமும் உலாவும்; பணமுடையானும் உலாவுவான்.

ஒப்பு நோக்குக: உசாவடி > சாவடி.

தமிழ் அகராதி எழுதியவர்கள் முதலில் சமயக்குருமார்கள் பொருள்காண்பதற்காகவே எழுதினர். பேரகராதிக்காரர்கள் இதையெல்லாம் சிந்திக்கவில்லை.

Advertisements
This entry was posted in etymology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s