veNpaa verse

How do we scan veNpaa lines.

I have shown the needed corrections in a scanning exercise by my forum friend vengka

¦Åí¸¡: X ÌȢ¢ð¼ À¢¨Æ¸¨Çò ¾¢Õòи.

±ýÉÅ¡ åÃý² É¢ó¾ò ¾¢ËÃÁ¡üÈõ
«ýÉÅ¡X «Ó¾¡õX ¦ÅñÀ¡¨Å — ¿ýÉÅ¡¿¡
ÁýÛõ Ò¸úÝÆ ¿¢ý¦ÅñÀ¡ ¸ñΡõ
þýɾ¡õ ±ýÚÁ¸¢ú §Å¡õ

±ý-ÉÅ¡ å-Ãý-² É¢ó-¾ò ¾¢Ë÷-Á¡ü-Èõ
¾¡õ-¾É ¾¡õ-¾¡õ-¾¡õ ¾¡õ-¾¡õ ¾É-¾¡õ-¾¡õ
þÂüº£÷ ¦Åñº£÷ þÂüº£÷ ¦Åñº£÷ OK

«ý-ÉÅ¡õ X«-Ó-¾¡õX ¦Åñ-À¡-¨Å – ¿ý-ÉÅ¡-¿¡
¾¡õ-¾É ¾¡õ-¾¡õ-¾¡õ ¾¡õ-¾¡õ-¾¡õ ¾¡õ-¾É-¾¡õ
þÂüº£÷ ¦Åñº£÷ ¦Åñº£÷ ¦Åñº£÷

Áý-Ûõ Ò¸ú-Ý-Æ¿¢ýX ¦Åñ-À¡-¨Åì ¸ñ-Î-¡õ
¾¡õ-¾¡õ ¾É-¾¡õ-¾É ¾¡õ-¾¡õ-¾¡õ ¾¡õ-¾¡õ-¾¡õ
þÂüº£÷ ¦Åñº£÷ ¦Åñº£÷ ¦Åñº£÷

þý-ɾ¡õ ±ý-ÚÁ-¸¢ú §Å¡õ

Advertisements
This entry was posted in Music. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s