நீங்கிச் செல்வாய்

THE HAZE IN SOUTH EAST ASIA


நாள்தோறும் காலையிலே உலவும் தென்றல்
நலஞ்செய்யும் நற்காற்றே எங்கு சென்றாய்?
கோள்மாறி வானிலையோ குலைய வில்லை
குறுமனத்தோர் மூட்டியதீ வான மீதில்
காழ்த்துயர்ந்து கண்களுமே கரிக்கும் வண்ணம்
காதங்கள் தாண்டிவந்து காந்தச் செய்யும்,
நீள்சுமத்தி ரைத்தீவின் நெருப்பே என்னை
நெடும்புகையாய் மடுக்காதே நீங்கிச் செல்வாய்.


குறுமனத்தோர் = குறுகிய மனம் படைத்தோர். குறும்பு செய்வோர்.

காழ்த்துயர்ந்து = அளவு கடந்து மேலெழுந்து; உயர வானிலெழுந்து;

காதங்கள் – பல கல் (மைல்) தூரம்.

மடுக்காதே = எதிர்கொள்ளாதே.

இதற்குப் பின் எழுதியவை குறுமனத்தோர் கோளாறு செய்ததனால் தொலைந்துபோய்விட்டன.

Advertisements
This entry was posted in MY POEMS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s