சன்னல். சாளரம்

சன்னல் சாளரம் ்

சன்னல் என்பது துளை என்று பொருள்படும் சொல். (சல் >) சன். இதன் அடிவேர்ச் சுல். அது திரிந்து பல சொற்கள் ஏற்பட்டன எனக்கூறுவர்.

சுல் > சுர் > சுரி = துளை.
சுல்>சூல்>சூன்றல்= தோண்டுதல்.
சுல் > சூல் = கருப்பம். (கருப்பை உள்ளீடு).
சுல் > சூலுதல் = கருக்கொள்ளுதல்.
சுல் > சல். (உகர அகரத் திரிபு).
சல்- சல்லடை (பல துளைச் சலிக்கும் கருவி).
சல்> சில்> சில்லி, சில்லை.= துளை. (அகர உகரத் திரிபு).
சல்>செல், =மரமுதலியவற்றில் துளையிடும் வெள்ளை ஊருயிரி. (ஊரும் உயிரி).( அகர எகரத் திரிபு.)

சல் > சன். (ல் >ன்) cf: திறல் > திறன்.
சன்+து
> சந்து. (ன்+ து = ந்து என்பதை மன்+திரம் = மந்திரம், தன்+திரம் =
தந்திரம் முதலிய பல சொல்லாக்கங்களில் காணலாம். ) திறம்(சொல்) > திரம்
(பின்னொட்டு). சந்து = வழி. துளைபோன்ற வழி முதலியனவை.
சன் > சன்னல். (சுவரில் காற்று உள்வரச் செய்யப்பட்ட துளை அல்லது வழி).

சல்>சாள்.

சாளரம் = சன்னல். அரம் ஒரு பின்னொட்டு.

சாளரம் – சுவர்க் காற்றுத் துளை அல்லது வழி.

இங்ஙனம் சன்னல் என்பது தமிழின் சல் அடிவேருடன் தொடர்புபட்ட ஒரு சொல். இதை ஆய்ந்துள்ளனர் அறிஞர்.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s