POTHUMAI VETTAL BY THIRU VI KAA

¯Ä¸¢É¢ø ÐýÀõ ¿£í¸

¯ñ¼¨É ¿ï¨º «ý§À.

º¢Ö¨Å¢ø ¿¢ýÚ ¦ºó¿£÷

º¢ó¾¢¨É «Ã¨º ¿£òÐ

Ţĸ¢¨É Á¡Î §Áöì¸

Å¢ÕõÀ¢¨É «ÊÔõ ¾¡í¸¢

þĸ¢¨É ºÁúò¨¾

±ñ½¢É¡ø ÐÂÃõ §À¡§Á!!
— ¾Á¢úò¦¾ýÈø ¾¢Õ Å¢.¸.

"¦À¡Ð¨Á §Åð¼ø"
þùÅ¡Ú ²ÍÀ¢Ã¡¨Éô Ò¸úóÐûÇ¡÷ ¾Á¢úò¦¾ýÈø ¾¢Õ Å¢.¸ «Å÷¸û.
Advertisements
This entry was posted in poems I enjoyed. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s